Как она так могла поступить -
http://news24today.info/melanoma-yunit-izrailskiy-meditsinskiy-nauchnyy-tsentr.html